sfeerplaatje  
Landschap en Erfgoed  
sierlijn
     in oprichting  
sierlijn
 
 
 
 

 
 
WELKOM

Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht

Deze Stichting is op 23 augustus 2013 opgericht en heeft als doelstelling de totstandkoming van een Geopark in de regio Gooi en Vecht dat voldoet aan de criteria voor aansluiting bij het onder auspiciŽn van de Unesco staande European Geopark Networks (EGN). Haar ambities, activiteiten en tijdsplanning zijn te vinden in het Plan van Aanpak d at op 16 september 2013 door de Stichting in samenwerking met andere belanghebbenden is opgesteld. Het is een burgerinitiatief dat uitgewerkt dient te worden met potentiŽle partners, burgers, overheden en beheerders.

Wat doet de Stichting:

Belangrijk is om in de praktijk te gaan toetsen of het Geopark haalbaar is. Haalbaar wil zeggen of het aan de voorwaarden van de UNESCO kan voldoen. Er wordt gestart met een aantal proefprojecten, waaronder het ontwikkelen van een geo-site (een geologische bezienswaardigheid) op de Zuiderheide in overleg met Geologisch Museum Hofland en de gemeente Laren. Deze proefprojecten zijn ontwikkeld om zo alle facetten te ontdekken en te ervaren waaraan een Geopark uiteindelijk moet voldoen. De resultaten daarvan zijn van doorslaggevend belang voor de toekomst van het geopark. Er wordt gewerkt aan een centrale inventarisatie van geologische, archeologische, ecologische en cultuur-historische plekken ('sites') waaronder werelderfgoed-plekken in de regio die de uniekheid van deze regio weergeven.
De stichting zoekt brede instemming over de te starten proefprojecten en de uitvoering daarvan. Daarvoor wordt door de stichting bestuurlijk overlegd met overheden, landschaps- terrein- en erfgoedbeheerders en verdere belangen- en vrijwilligersorganisaties.
De provincie Noord-Holland helpt bij het opstellen van een zogeheten beeldverhaal, bedoeld om aan iedereen duidelijk te maken wat de achterliggende bedoeling is en wat de sterke punten van deze regio zijn.

Begrenzing van het park

In het Plan staat uitvoerig beschreven wat de begrenzing van het park is. In ieder geval wordt uitgegaan van het werkgebied van het gewest waarbinnen alle aardkundige monumenten van respectievelijk het Gooi en de Vechtstreek liggen.

Waar zijn de ontwikkelingen te volgen?

Het Plan van Aanpak, de start van de proefprojecten en achterliggende informatie over geoparken, is te lezen op deze website www.geoparkgooienvecht.eu. Hier staan ook alle volgende stappen vermeld en de namen van betrokken partijen.


 

Nieuws

Noord-Holland blijft haar aardkundige monumenten koesteren
april 2016: Lezing Zaterdag 30 april 2016 14:00 uur in het archeologisch museum Hofland Hilversum door Drs. Eric Khodabux, Beleidsadviseur Bodem en Ondergrond bij de Prov. N-H.
Drs. Khodabux schrijft over zijn lezing het volgende:
Bij een monument zien we meestal een gebouw voor ons. Je denkt niet zo gauw aan ons landschap. Toch is ook ons landschap van monumentale waarde. Aardkundige monumenten vertellen iets over het landschap en de ontstaanswijze ervan. Wij en onze voorouders hebben samen het huidige landschap gevormd en hebben ook samen het zogenaamde aardkundig archief gemaakt. De provincie Noord-Holland zet zich samen met terreinbeheerders in om haar Aardkundig Erfgoed te beschermen. Lees verder: www.geologischmuseumhofland.nl/activiteiten/lezing_E_Khodabux

Regiogemeenten steunen ontwikkeling Geopark
maart 2016: De Stichting is zeer verheugd met het besluit van de regiogemeenten Hilversum, Wijdemeren, Weesp, Gooise Meren, Huizen, Laren en Blaricum de totstandkoming van een Geopark op te nemen in de samenwerkingsagenda voor de komende 4 jaar en daarvoor een bijdrage te leveren van ? 52.000. Zie het persbericht van de RegioGenV in www.regiogv.nl/nieuws en het artikel daarover in de regionale krant Gooi- en Eemlander d.d. 19 maart 2016.

Flyer Ken uw nieuwe buren in Gooise Meren
november 2015: Ter gelegenheid van de fusie per 1 januari 2016 van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden is een flyer uitgegeven met activiteiten waarmee de inwoners van deze gemeenten kennis kunnen maken met hun nieuwe fusiegemeente. De activiteiten betreffen fiets- en bustochten, een lesbrief voor scholen en een rondreizende historische tentoonstelling. De flyer is uitgegeven door de werkgroep ?Ken uw nieuwe buren? waar de Stichting deel van uitmaakt.

Publicatie Engelstalige poster
oktober 2015: Ten behoeve van de profilering van haar initiatief binnen de Unesco en het European Geoparks Network heeft de Stichting een Engelstalige poster laten vervaardigen.

Definitieve lijst van Geosites
oktober 2015: De wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting heeft een definitieve lijst opgesteld van 40 Geosites binnen het toekomstige Geopark Gooi en Vecht. Deze lijst bevat nu 18 sites. GeÔnteresseerden kunnen deze lijst opvragen via een mail aan info@geoparkgooienvecht.eu.

13e Europese Geopark Conferentie in Finland
september 2015: Van 3 tot 5 september wordt op de Universiteit van Oulu in Finland de 13e Europese Geopark Conferentie gehouden. Deze wordt georgansieerd door het Finse Rokua Geopark. Het thema van deze conferentie is ?Responsible Use of Natural and Cultural Heritage?.  De Stichting Geopark zal daar vertegenwoordigd zijn met een posterpresentatie met als titel ?Geosites of the Gooi en Vecht Region, The Netherlands ?The layered landscape of the geopark?.

Donatie Prins Bernhard Fonds
augustus 2015: Van het Prins Bernhard Fonds is een bijdrage ontvangen van ? 5.000 voor de opstelling en uitwerking van de cultuurhistorische sites binnen het toekomstige Geopark Gooi en Vecht.

Publicatie over erfgoededucatie met name vanuit archeologisch perspectief
juli 2015: In de nieuwste aflevering van het digitale blad Archeologica Naerdincklant, het archeologisch tijdschrift voor Gooi en omstreken, laten auteurs van verschillende organisaties in de regio die zich bezighouden met erfgoededucatie, u kennismaken met hun aanbod en ervaringen. U kunt deze uitgave downloaden op de volgende link: https://www.academia.edu/14757888/Archeologica_Naerdincklant_2015-2_Erfgoededucatie

Belangrijke financiele bijdrage van de Rabobank

juni 2015: Hetty Laverman en Karel Loeff, beiden bestuurslid van de Stichting Geopark, mochten op 30 juni een symbolische cheque ter waarde van ? 12.000 in ontvangst nemen van de Rabobank Noord-Gooiland. Dit geld is bestemd voor een pilotproject ter realisering van het Geopark in onze regio. Het project betreft het gebied Zuiderheide - Laarder Wasmeer, waar een bijzondere geologische ondergrond wordt gecombineerd met unieke natuur- en cultuurhistorische waarden. Als pilot voor de aanvraag van de Geoparkstatus bij de UNESCO zullen al deze waarden in het gebied worden beschreven en voor het grote publiek toegankelijk worden gemaakt middels een nieuwe website en een app met een wandelroute voor de smartphone.

Gijzenveen opgeleverd
mei 2014: De werkzaamheden aan dit nieuwe natuur- en wandelgebied zijn afgerond. Het gebied vormt de schakel tussen het Naardermeer en het Gooi.
Zie kaart en beschrijving

Gooi vergeleken met het Central Park New York
april 2014: Stichting Geopark Gooi en Vecht i.o. is enthousiast over deze vergelijking als uitkomst van Identity Matching Project.
Lees het persbericht van 8-4-2014

Archeologische vondsten uit het Gooi gemeld
jan 2014: Archeologen hebben aan de Staringlaan in Soest resten ontdekt uit de nieuwe Steentijd. Er zouden bij een eerste inventarisatie een haardplaats, karrensporen en pijlpunten gevonden zijn. Deze bijzondere resten uit het neolithicum van meer dan 4000 jaar oud, zijn aangetroffen bij het verplichte onderzoek dat vooraf gaat aan bouwprojecten.
Bron Gooi & Eemlander.
 

      foto: Bart Siebelink